Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Μέλη Επιτροπών

Για τον έλεγχο των διαφημίσεων, ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης συγκροτεί την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης» καταρτίζει κατάλογο μελών των Επιτροπών, αφού λάβει σχετικές προτάσεις από συλλογικούς φορείς του χώρου της επικοινωνίας και τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, εταιρείες ή/και άτομα. Για την επιλογή των μελών, ο ΦΕΔ εστιάζει στα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 • Κριτική ικανότητα και ανάλυση
  Ορισμένες από τις υποθέσεις ενδέχεται να αφορούν περίπλοκα θέματα με πληθώρα δεδομένων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η κριτική άποψη απέναντι σε στοιχεία τεκμηρίωσης είναι από τις πλέον χρήσιμες ιδιότητες για το έργο του ΦΕΔ.
   
 • Εμπειρία / γνώση
  Μια γενική εμπειρία και ποικιλία γνώσεων είναι πιο σημαντική από την αυστηρά εξειδικευμένη γνώση. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια εάν κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη.
   
 • Συνεργασία / επικοινωνία
  Τα μέλη θα πρέπει να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά στο πλαίσιο μιας επιτροπής που συντίθεται από άτομα με διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενδιαφέροντα, απόψεις και τα οποία ενδέχεται να μην γνωρίζουν.
   
 • «Κατανάλωση» / γνώση ΜΜΕ και διαφήμισης
  Τα μέλη θα πρέπει να έχουν γνώση του περιβάλλοντος των ΜΜΕ και της διαφήμισης στην Κύπρο – ειδικά για τα εκτός κλάδου μέλη, διευκρινίζεται ότι η γνώση αυτή θα φέρει την οπτική του καταναλωτή και όχι του επαγγελματία.
   
 • Διαθεσιμότητα / Δέσμευση
  Κάθε συνεδρίαση προϋποθέτει φυσική παρουσία του μέλους που προσκαλείται σε αυτή και διαρκεί περίπου 3 ώρες. Επίσης, τις επόμενες μετά τη συνεδρίαση ημέρες, υπάρχει επικοινωνία με email με τα μέλη της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της απόφασης.

Τα μέλη καλούνται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους, τυχόν ασυμβίβαστα και τις ανάγκες έγκυρης σύνθεσης κάθε Επιτροπής.