Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας («Κώδικας») καταρτίστηκε από τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου, στον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου, αλλά και όλα τα ΜΜΕ που αποτελούν μέλη του ΦΕΔ, έχουν αποδεχθεί τον Κώδικα και τα παραρτήματά του.

Ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του, ο Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας βασίζεται στον αντίστοιχο κώδικα του International Chamber of Commerce (ICC). Σύμφωνα με την European Advertising Standards Alliance, ο κώδικας του ICC αποτελεί σήμερα διεθνώς τη βάση για τους κώδικες διαφημιστικής δεοντολογίας. Η EASA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες ο οποίος προωθεί την αυτοδέσμευση για την τήρηση της διαφημιστικής δεοντολογίας. Στην EASA συμμετέχουν σήμερα 36 φορείς αυτοδέσμευσης, 25 εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και φορείς που εκπροσωπούν τη διαφημιστική βιομηχανία όπως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Επικοινωνίας και πληθώρα οργανώσεων που εκπροσωπούν τα ΜΜΕ.

Ο Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από όλους όσους ασχολούνται με τη διαφήμιση, δηλαδή τους διαφημιζόμενους, τους διαφημιστές, τα ΜΜΕ, καθώς και τους εντολείς και τους εντολοδόχους τους. Ο Κώδικας εφαρμόζεται τόσο ως προς το γράμμα, όσο και ως προς το πνεύμα του, και αφορά κάθε μορφή διαφήμισης και επικοινωνίας για προϊόντα ή υπηρεσίες. Η λέξη "διαφήμιση" λαμβάνεται στο ευρύτερο νόημά της και περιλαμβάνει όλες τις μορφές επικοινωνίας και ενέργειες προώθησης και προβολής.

Πέραν από τον Κώδικα, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα παραρτήματα για να εστιάσουμε σε θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές και για να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε στους τομείς αυτούς τις πρόνοιες του γενικού κώδικα. Τα παραρτήματα αυτά αφορούν σε:

  • Διαφημίσεις και Παιδιά
  • Τρόφιμα και Μη Αλκοολούχα Ποτά
  • Προωθητικές Ενέργειες
  • Αλκοολούχα Ποτά
  • Μπύρα