Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Δευτεροβάθμια Επιτροπή

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού αλλά και για όση χρονική περίοδο κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, οι συνεδριάσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Στο πλαίσιο αυτό, το νόημα της λέξης «παρευρίσκομαι» στους σχετικούς Κανονισμούς, αφορά σε συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ