Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Ο Φορέας

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες, ότι λένε την αλήθεια, ότι δημιουργούνται με πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και ότι είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού.

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης αποτελεί ένα οργανισμό αυτορύθμισης του κλάδου της επικοινωνίας αφού σε αυτόν συμμετέχουν και οι τρεις ενδιαφερόμενες πλευρές:

 • Οι διαφημιζόμενοι που αποτελούν τους εντολείς οποιασδήποτε διαφημιστικής επικοινωνίας
 • Οι διαφημιστικές τους εταιρείες που αποτελούν τους δημιουργούς των διαφημίσεων
 • Τα ΜΜΕ που αναλαμβάνουν την καταχώριση ή μετάδοση των διαφημίσεων

Αντίστοιχοι φορείς υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί δέσμευση της European Advertising Standards Alliance -ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Βρυξέλλες ο οποίος προωθεί την αυτοδέσμευση για την τήρηση της διαφημιστικής δεοντολογίας-, η δημιουργία και επιτυχημένη λειτουργία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Για την υλοποίηση του έργου του ΦΕΔ είναι απαραίτητα τα εξής:

 • Ο Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας.

  Ο Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από όλους όσους ασχολούνται με τη διαφήμιση, δηλαδή τους διαφημιζόμενους, τους διαφημιστές και τα ΜΜΕ, καθώς και τους εντολείς και τους εντολοδόχους τους.

  Ο Κώδικας καταρτίστηκε από τον ΦΕΔ και έγινε αποδεκτός από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου («ΣΔΚ»), τον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου («ΣΔΕΚ») και όλα τα ΜΜΕ που συμμετέχουν στον ΦΕΔ. Ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του, ο Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας βασίζεται στον αντίστοιχο κώδικα του International Chamber of Commerce (ICC), που αποτελεί σήμερα διεθνώς τη βάση για τους κώδικες αυτούς.
   
 • Οι Επιτροπές Ελέγχου.

Ο ΦΕΔ έχει δημιουργήσει δύο βαθμίδες Επιτροπών, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή είναι εξαμελής. Απαρτίζεται από:

 • τέσσερα άτομα από τον χώρο της Επικοινωνίας (διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, ΜΜΕ)
 • δύο άτομα από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο

Η Επιτροπή συγκαλείται όποτε υποβληθεί στον ΦΕΔ αίτηση να ελεγχθεί μια διαφήμιση, η οποία κατά την άποψη του αιτούντα τον έλεγχο δεν συμμορφώνεται με τον Κώδικα. Συγκαλείται εντός 3 εργάσιμων ημερών, προσκαλεί και τις δύο πλευρές να καταθέσουν τις απόψεις τους στη συνάντηση ή/και γραπτώς, και εντός 2 εργάσιμων ημερών αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους την τεκμηριωμένη απόφασή της, η οποία αναρτάται και στο site του ΦΕΔ.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή είναι πενταμελής και επιλαμβάνεται αιτήσεων που ζητούν να επανελεγχθεί μια διαφήμιση.

Και οι δύο Επιτροπές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν:

 • Την απόσυρση/διακοπή μιας διαφήμισης
 • Την τροποποίησή της, ώστε να συνάδει με τον Κυπριακό Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας.

Τα συστήματα αυτορύθμισης για την τήρηση της διαφημιστικής δεοντολογίας λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του Καταναλωτή. Έτσι μεμονωμένοι καταναλωτές και συλλογικοί φορείς καταναλωτών δεν καταβάλλουν κανένα τέλος για τον έλεγχο των διαφημίσεων που κατά την άποψή τους, αντιβαίνουν στον Κυπριακό Κώδικα Δεοντολογίας.