Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Αλκοολούχα Ποτά

Ο ορισμός των οινοπνευματωδών ποτών στην κυπριακή νομοθεσία παρατίθεται στον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο Κεφ. 144 Άρθρο 2, και είναι ο ακόλουθος:

«Oινοπνευματώδη ποτά» σημαίνει οινοπνεύματα και οινοπνευματούχα ποτά οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να μετατραπούν προς χρήση ως ποτά και περιλαμβάνει οινοπνεύματα, οινοπνευματούχα ποτά, οίνους, ελαφρό ξανθό ζύθο, ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και μηλίτη οίνο αλλά δεν περιλαμβάνει μεθυλικά οινοπνεύματα».

Το παράρτημα που ακολουθεί αφορά την επικοινωνία όλων των οινοπνευματωδών ποτών πλην του ζύθου για το οποίο υπάρχει ξεχωριστό παράρτημα. Το παράρτημα δεν αφορά σε διαφημίσεις για την προαγωγή της υπεύθυνης κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών.