Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Φόρμα Υποβολής Παραπόνου
Untitled Document
Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον υποβάλλονται ΕΠΩΝΥΜΑ.

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, όπως οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και διανομείς αγαθών και υπηρεσιών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εμπορικής επικοινωνίας κ.α.

Υποβολή παραπόνου από:


ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ως καταναλωτής θεωρείται το μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση παραπόνου από καταναλωτή, τα στοιχεία του καταναλωτή παραμένουν εμπιστευτικά εκτός αν ο ίδιος συναινέσει στη γνωστοποίησή τους στον διαφημιζόμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του ΦΕΔ, μπορεί να ζητηθεί από τον υποβάλλοντα το παράπονο να βεβαιώσει γραπτώς ότι δεν έχει εμπορικό ή άλλο συμφέρον για την υποβολή του παραπόνου. Διευκρινίζεται ότι τυχόν επαγγελματική/πελατειακή σχέση μεταξύ του υποβάλλοντος το παράπονο και επιχείρησης ανταγωνιστικής προς τον διαφημιζόμενο, συνιστά εμπορικό συμφέρον.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Σε περίπτωση παραπόνου από επιχειρήσεις, συλλογικούς ή κρατικούς φορείς, ομάδες ή άλλους οργανισμούς, ο διαφημιζόμενος ενημερώνεται για την επιχείρηση/φορέα/οργανισμό που υπέβαλε το παράπονο.